MK PZKO Karwina Henryk

Kontakty:

   Helena Pawera  - prezes MK PZKO Karwina Henryk
                                   tel. 605 069 148
                                   e-mail. pawera.h@seznam.cz

Kontakty

MK PZKO Karwina Frysztat ul. Dr.Olszaka 136/4 733 01 Karviná Fryštát pzkokarwina@pzkokarwina.cz